Leren en leven

De eerste schooldag op een secundaire school is voor alle leerlingen een grote stap. Dikwijls komen ze uit een kleine, gezellige lagere school waar iedereen elkaar kent en waar alles vertrouwd is. Het wegvallen van dit vertrouwde gevoel maakt leerlingen soms wat kwetsbaar. 
De overgang naar de secundaire school betekent voor vele leerlingen ook van alles voor een eerste keer doen en ervaren: voor de eerste keer met de bus of trein naar school, voor het eerst overblijven op school,… . Maar jammer genoeg betekent ook vaak voor het eerst in contact komen met roken, alcohol, drugs, … . 
In de lessen sociale vaardigheden krijgen de leerlingen van het eerste jaar begeleiding om deze grote stap in hun leven goed te verwerken. Op een speelse manier leren ze hun eigen mening ontwikkelen en die ook verdedigen, leren ze “neen” zeggen aan de verleidingen van de maatschappij, leren ze een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen opbouwen, leren ze functioneren in een groep, … . Dit zijn allemaal vaardigheden die een mens moet bezitten om sterk in het leven te staan. 
De eerste schooldag vliegen we er al meteen in met de nodige aandacht voor kennismaking en wat “ijsbrekers”. Een goede groepssfeer is namelijk de beste preventie tegen pesten.
Verder krijgen de leerlingen dan per trimester een aantal lessen Sociale Vaardigheden. Deze lessen worden ondersteund door het programma “Unplugged” van de organisatie “De Sleutel”. Deze organisatie is gespecialiseerd in drugspreventie.

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen. Dit is op onze school dan ook verboden. Met overtuiging spant de directie zich in om het rookverbod op school te doen naleven. Al wordt het rookverbod niet altijd in dank afgenomen, de leerlingen helpen behoeden voor rookverslaving is een dienst aan hun gezondheid.
Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg 'drugs' genoemd -. zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij druggebruik betrekt.
Omgangsvormen:
• De omgang met elkaar is heel wat aangenamer als we ons onthouden van kwetsende en ruwe taal.
• Op school spreek je steeds Algemeen Nederlands tegen alle leraars en ondersteunend personeel.
• Ook buiten de school vertegenwoordig je het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut. Gedraag je overal en in alle omstandigheden voornaam.

In 2002 behaalde het OLVI, als eerste Poperingse school, het definitieve logo “Groene school”. Dit betekent niet dat het OLVI op zijn lauweren blijft zitten. Zo is er ieder jaar “Project afval”. Via een beurtrolsysteem maken alle leerlingen uit het eerste jaar kennis met een het probleem “afval”. De leerlingen brengen een bezoek aan de tentoonstelling “afval”, opgesteld door de leerlingen van 3VV, spelen het afvalspel en leren op juiste manier sorteren. Dit schooljaar werd er ook een bezoek gebracht aan de tentoonstelling “Amai, mijn voeten” i.v.m. duurzame ontwikkeling. Via opdrachten werden de leerlingen duidelijk gemaakt dat wij een belangrijke taak hebben voor het nageslacht, nl. het leefbaar houden van onze aarde. De leerlingen konden hun ecologische voetafdruk berekenen en die vergelijken met andere landen in de wereld.
Andere activiteiten georganiseerd door de milieuwerkgroep:

  • Beheren van het natuurreservaat “De Vleter”
  • Groenvoorziening: de bloembakken op de speelplaats worden voorzien van éénjarige plantjes
  • Brooddozenactie in de leerlingenrefter
  • Kopies worden zoveel mogelijk recto verso gemaakt
  • Er wordt ook gewerkt met duurzame materialen (vb dubbele beglazing van P-blok.) Zo proberen wij de leerlingen milieubewuster te maken.